Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)

Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warszawski, Biuro Projektów Strukturalnych

Adres: ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

tel.(22) 55 41 013 fax. (22) 55 41 016, www.bps.uw.edu.plhttp://www.cent2.uw.edu.pl/

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu graficznego, druk oraz dostarczenie naklejek dla projektu „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” finansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Wykonanie projektu graficznego 4.200 sztuk naklejek o wymiarach: szerokość 70 mm, wysokość 50 mm, druk wraz z dostawą.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 14 dni kalendarzowych (liczony od daty akceptacji projektu graficznego naklejek przez zamawiającego) – szczegółowe informacje zawiera wzór umowy.

IV. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERT:

Kryterium oceny złożonych ofert:

  1. Najniższa cena, waga kryterium 100 %;

V. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: bps@adm.uw.edu.pl oraz kopia na adres jjung@adm.uw.edu.pl do dnia 16 listopada 2015 roku.

Przed przygotowaniem i złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z załącznikami do ogłoszenia – są one jego integralną częścią.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert (prosimy o korzystanie z załączonego wzoru). Formularz ofertowy jest jedynym wymaganym dokumentem do złożenia oferty, zamawiający nie wymaga składania innych dokumentów.

VI. INNE INFORMACJE:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.cent2.uw.edu.pl (informacja będzie  zawierała następujące dane: numer kolejny oferty wg daty wpływu, nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty brutto, liczbę przyznanych punktów wg kryteriów oceny oraz informację o ofertach odrzuconych lub niespełniających warunków zamówienia).

VII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

  1. zaproszenie do skladania ofert
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Zasady stosowania znaku , budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko.
  4. Wzór umowy
  5. Protokol odbioru
  6. Formularz ofertowy
  7. Protokół z wyboru wykonawcy
Projekt „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko