Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)

Opis projektu

Projekt pn. „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” stanowi realizację drugiego etapu budowy obiektu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, określanego jako CeNT II. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Harmonogram Projektu

Etap I – przygotowawczy Projektu (01.10.2007 r.– 31.12.2013 r.);

Etap II – realizacji Projektu (02.01.2013 r. – 30.06.2016 r.).

Budżet projektu:

Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 84 762 970,11 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 69 495 963,24 PLN są to tzw. wydatki kwalifikowane projektu, w tym:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 59 071 568,75 PLN,

 2. budżet państwa (dotacja celowa) – 10 424 394,49 PLN

Podział wydatków na kategorie wg ich rodzaju:

 1. Przygotowanie projektu – 4 494 722,68 PLN;

 2. Zarządzanie projektem – 764 643,39 PLN;

 3. Roboty budowlane – 50 690 230,70 PLN;

 4. Sprzęt i wyposażenie – 13 545 307,64 PLN;

 5. Działania informacyjne i promocyjne – 2 081,16 PLN;

Powierzchnia użytkowa budynku CeNT II.2 to 11 397 m2.

Do tej pory wydaliśmy (stan na dzień 14.01.2016 r.)  69 495 963,24 zł co stanowi 100 % całkowitych kosztów realizacji projektu.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest „Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Polski poprzez rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego specjalistów w zakresie kierunków priorytetowych i nowoczesnych technologii”.

Celem bezpośrednim projektu jest „Rozbudowa ośrodka akademickiego o charakterze interdyscyplinarnym kształcącego specjalistów w zakresie kierunków priorytetowych i nowoczesnych technologii”. Powyższy cel bezpośredni będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

– budowę nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej zwiększającej konkurencyjność Uniwersytetu Warszawskiego w kraju i za granicą;

– zaangażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej;

– poprawę systemu organizacji i zarządzania dydaktyką i nauką, w tym bardzo istotne elementy interdyscyplinarności, współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, uwzględniający dobre praktyki w zakresie doświadczeń wiodących ośrodków naukowych.

O Projekcie:

Przedsięwzięcie CeNT II.2 stanowi kontynuację oraz rozwinięcie założeń programowych, związanych z realizacją inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej na terenie Kampusu Ochota, realizowanych od kilku lat przez UW, a określonych m.in. w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zgrupowania Ochota z 2007 r. Drugi etap CeNT II przewiduje zabudowę terenu wzdłuż ulicy Pasteura (do ul. Banacha). Pomiędzy budynkami stanowiącymi oba etapy CeNT II powstanie spajający je łącznik. Umożliwi on komunikację pomiędzy jednostkami wydziałowymi zlokalizowanymi w obu obiektach. Po zrealizowaniu CeNT II.2 i połączeniu etapów zdecydowanie poprawi się funkcjonalność całego kompleksu oraz możliwości związane z wykorzystaniem zgromadzonych tutaj urządzeń i zasobów, a także współpracą – zarówno w zakresie dydaktyki, jak również związanych z nią badań prowadzonych w obu obiektach.

W CeNT II.2 znajdzie się infrastruktura służąca realizacji programu edukacyjno-badawczego w zakresie fizyki oraz nauk pokrewnych Częściowo zostanie ona przeniesiona z dotychczasowych obiektów, a częściowo zostanie zakupiona w ramach niniejszego projektu. Infrastruktura CeNT II.2 będzie służyła przede wszystkim rozwojowi kierunku priorytetowego “fizyka”, ale również w ramach dziedzin interdyscyplinarnych innym kierunkom priorytetowym takim jak “biologia”, “biotechnologia”, “geologia”, “ochrona środowiska”, “chemia”, “matematyka” i “informatyka”.

W CeNT II.2 realizowane będą programy dydaktyczne jak również związane z nimi badania o charakterze interdyscyplinarnym. Przyjętą zasadą kształcenia będzie udział studentów i doktorantów w realizacji starannie wyselekcjonowanych projektów badawczych i zapewnienie im możliwie najlepszego kierownictwa merytorycznego i warunków pracy dających możliwość realizowania nawet najbardziej ambitnych zamierzeń dydaktycznych i badawczych. Wykorzystane zostaną nowoczesne urządzenia, aparatura dydaktyczna i naukowa, w tym ICT, zarówno posiadane obecnie, jak również wyposażenie zakupione w ramach realizacji drugiego etapu CeNT II.

Kompleksowość i zgodność projektu CeNT II.2, a także rozwijanego na jego podstawie Programu dydaktyki i badań, z obszarami wspieranymi w PO Infrastruktura i Środowisko może być wykazana w następujących elementach:

 • projekt oraz Program są nakierowane na wsparcie rozwoju, oraz poprawę stanu infrastruktury szkolnictwa wyższego o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet ponadnarodowym,

 • realizacja projektu i Programu ma pozwolić na zwiększenie dostępu do kształcenia interdyscyplinarnego na poziomie II i III stopnia studiów, wśród szerokich grup odbiorców ostatecznych – w perspektywie wieloletniej ma zwiększyć liczbę studentów na kierunku priorytetowym – Fizyce,

 • realizacja Programu w oparciu o nową infrastrukturę umożliwi lepsze promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej oferty dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, jako ośrodka akademickiego kształcącego w zakresie kierunku priorytetowego „Fizyka”,

 • w perspektywie wieloletniej realizacja Programu umożliwi stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, oraz lepsze powiązanie sektorów szkolnictwa wyższego i nauki z gospodarką i przedsiębiorczością,

 • projekt pozwoli na budowanie kompleksowej, interdyscyplinarnej, a przez to atrakcyjnej oferty dydaktycznej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania sprzętowe, w tym ICT, dla specyficznych grup odbiorców, takich jak studenci, doktoranci (w tym także zagraniczni), kadra nauczycielska, osoby niepełnosprawne,

 • wykorzystanie doświadczenia jednostek Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt przewiduje bardzo rozległe wykorzystywanie infrastruktury ICT na każdym etapie eksploatacji nowo wytworzonej infrastruktury, a przede wszystkim dostęp do infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej sieciowych edukacyjnych zasobów wiedzy i baz danych. Zasoby te będą dotyczyć kierunków priorytetowych i będą udostępniane w sposób monitorowany bezpośrednio z każdego stanowiska komputerowego w sieci akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, co oznacza możliwość korzystania z nich przez wszystkich uczestników procesu kształcenia akademickiego. W oparciu o te zasoby wiedzy będą rozwijane materiały dydaktyczne, o formule nie tylko multimedialnej, ale także łączące wszelkie formy interaktywnej komunikacji między edukatorami i studentami. Infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna sieciowych edukacyjnych zasobów wiedzy służyć będzie do wyrównywania szans edukacyjnych studentów mieszkających i uczących się w małych miejscowościach, w oddaleniu od ośrodków edukacyjnych. Kompleksowe przygotowanie infrastruktury ICT w obiekcie CeNT II.2 umożliwi podjęcie działań związanych z uruchamianiem nowych kursów e-learningowych oraz przygotowaniem studentów do tworzenia treści cyfrowych.

Projekt „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko